Historien om Lindenborg Slot

Historien om Lindenborg Slot kan føres tilbage til år 1367. Dengang hed det hvide slot Næs og var ejet af Niels Kirt. Han overdrog slottet til sønnen Jep Kirt i 1376. I 1405 skænkede Jep Kirt Næs med tilhørende gods til Viborg Bispestol. Dette skete under betingelse af, at der indtil dommedag skulle holdes messer i Viborg Domkirke for ham og for hans families sjæles frelse.

Under Grevens Fejde i 1534 blev Næs angrebet og ødelagt af Skipper Clements bondehær. Den nuværende hovedbygning blev opført af rigsråd Corfitz Viffert, der ejede godset fra 1567 og frem til sin død i 1592.

I 1672 blev Næs erhvervet af Claus Olufsøn Daa, som kaldte sin nyerhvervelse Daasborg. Claus var gift med Chr. IV's barnebarn, Sophie Amalie Lindenov, som ifølge overleveringer fik sin mand snigmyrdet i 1678. Herefter voksede godset bemærkelsesværdigt nok og blev i 
1681 ophøjet til baroniet Lindenborg.

Sophie Amalie Lindenov skulle efter sigende spøge på slottet. Årsagen til hendes rastløse vandren er ifølge overleveringerne ugerningen mod hendes mand. Hun går under navnet 'den grå dame', og med udslået hår og klaprende tøfler bevæger hun sig på trapper og gange ved nattetide.

Efter Sophie Amalie Lindenov blev slottet overtaget af kongehusets illegitime børn. Efterfølgende blev det overdraget til godssamleren A.G. Moltke, som solgte det til Greve Heinrich Carl Schimmelmann i 1762. Den Schimmelmannske slægt har ejet godset frem til i dag.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.